KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 228/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ และอนุกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ สภาพนักงาน ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๔ วรรค ๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานอนุกรรมการ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการ
1 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
1 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 มิถุนายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th