KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 206/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 137 / 2554 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง / ระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายในของคณะ ฯ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงสำนักวิชา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  รองประธานกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
13 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
14 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงงานบริหารทั่วไป
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
8 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน การคลังและพัสดุ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานกรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
8 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ที่ปรึกษา
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  ประธานกรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
6 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงสนับสนุนงานการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานกรรมการ
6 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
9 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
10 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
11 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงศูนย์บริการพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
4 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
7 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
8 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
9 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
11 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
12 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th