KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 203/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 029/2552 คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว สิ้นสุดวาระการดำเนินงาน และประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0612/2554 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 แต่งตั้งให้ นายจักรภพ ธาตุสุวรรณดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๔ วรรค ๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 มิถุนายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th