KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 159/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ Interprofessional Partnership : Improvement of Global Health Outcomesวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรื่อง Interprofessional Partnership : Improvement of Global Health Outcomes ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2555

เพื่อให้การดำเนินงานเตรียมการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Interprofessional Partnership : Improvement of Global Health Outcomes” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
12 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
13 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
14 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
17 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
8 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
8 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
13 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
19 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
26 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
27 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
28 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม
1 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
6 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
9 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
11 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
7 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
9 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
11 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
กรรมการจัดนิทรรศการการศึกษา
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำข่าวสารประจำวัน
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายหารายได้และผู้สนับสนุน
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย Cultural Show
1 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
5 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
7 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
9 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
10 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
11 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
13 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
14 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการโรงแรมกรรมการฝ่ายประสานงานห้องพัก และสวัสดิการ
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
1 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
4 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
5 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
6 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
7 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
10 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
11 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
9 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
10 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
11 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th