KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 248/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมและอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14วัตถุประสงค์ :ด้วย กลุ่มการพยาบาลสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 14 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2554 ภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม และอาจารย์นิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการรักษาโรคเบื้องต้นและอาจารย์นิเทศ รุ่นที่ ๑4” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 
ประธาน
1 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
4 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
5 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
10 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาววรรณพร นามคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 กรกฏาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th