KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 152/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพวัตถุประสงค์ :ตามที่ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ" ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
4 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
5 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
6 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการ
8 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
7 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการ
8 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
9 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหาของที่ระลึก และโปสเตอร์ presentation
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
8 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
9 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรพิธีการและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
7 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
6 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 
กรรมการผู้ประสานงานประจำห้องประชุม
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการนอกห้อง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
5 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
6 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
4 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
5 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการการเงิน
1 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
2 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
3 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 เมษายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th