KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 186/2554
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงนางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์ และนางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง เพิ่มเติม(ครูคลินิกเพื่อมาช่วยสอนและนิเทศนักศึกษา)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์
1. ที่ 165/2554 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ เป็น ครูพี่เลี้ยง นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง
2. ที่ 167/2554 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์อำไพ จารุวัชพาณิชกุล รองศาสตราจารย์ฉวี เบาทรวง รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร ศุภวิทิตพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันทะรักษา และรองศาสตราจารย์พันทวี เชื้อขาว เป็น ครูพี่เลี้ยงนางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว นั้น
เพื่อให้การเตรียมครูคลินิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรค ๖ และมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี และอาจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ เป็นครูพี่เลี้ยง นางสาวปริฉัตร แซ่ลิ้ว นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์ และนาวสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง เพิ่มเติม ในกระบวนวิชา 552217 ภาคการศึกษาที่ 1/2554 โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ครูพี่เลี้ยง
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  ครูพี่เลี้ยง
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ครูพี่เลี้ยง
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤษภาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th