KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 321/2547
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานกลุ่มงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 350/2546 ลงวันที่ 8 กันยายน 2546 ได้มอบหมายให้ นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ รับผิดชอบและปฏิบัติงานในกลุ่มบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา สำนกงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เนื่องจากนายเสวย เตียวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2546 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงขอแต่งตั้ง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th