KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 269/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯขออนุมัติจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2554 ซึ่งคณะฯได้ดำเนินการมาครบ 39 ปี และนับเป็นปีที่ 51 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ จึงได้จัดพิธีทำบุญสืบชาตาด้วย ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญสืบชาตาเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มาร่วมงาน และให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้วของคณะฯ ตลอดจนศิษย์เก่า ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554”

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
3 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
9 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
10 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
13 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
14 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
15 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
16 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
17 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
18 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
19 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
20 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
21 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
22 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
23 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารพระสงฆ์
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
2 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
3 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
4 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
5 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
6 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
7 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและบัตรเชิญ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
5 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
6 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
12 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
13 .  นายณรงค์ เรือนสุวรรณ  กรรมการ
14 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
15 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
16 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
17 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
18 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
19 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
20 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
21 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
22 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
23 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
10 .  นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์  กรรมการ
11 .  นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
12 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
13 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
14 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
15 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
16 .  นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ  กรรมการ
17 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
18 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
19 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคปัจจัยทำบุญ
1 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 สิงหาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th