KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 222/2553
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 195/2553 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 14 (14.1) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา นั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว และเพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553

รายนาม :
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ที่ปรึกษา
5 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ที่ปรึกษา
9 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ที่ปรึกษา
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  ที่ปรึกษา
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  ที่ปรึกษา
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  ที่ปรึกษา
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ที่ปรึกษา
15 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  ที่ปรึกษา
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
18 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  ที่ปรึกษา
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ที่ปรึกษา
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ที่ปรึกษา
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  ที่ปรึกษา
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ที่ปรึกษา
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
24 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ที่ปรึกษา
25 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
26 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  ที่ปรึกษา
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ที่ปรึกษา
28 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  ที่ปรึกษา
29 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  ที่ปรึกษา
30 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  ที่ปรึกษา
31 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
32 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ที่ปรึกษา
33 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  ที่ปรึกษา
34 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในด้านต่างๆต่อไปนี้
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา
3. ด้านอื่นๆ

สั่ง ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2553                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th