KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 339/2547
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชาและหน่วยงาน คณะกรรมการชุดที่ 1: การหลอมรวมภาควิชาและธุรการ(ระยะที่ 2)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 71/2546 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชาและหน่วยงาน คณะกรรมการชุดที่ 1 : การหลอมรวมภาควิชาและธุรการตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้การพิจารณากำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชาและธุรการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชาและหน่วยงาน คณะกรรมการชุดที่ 1: การหลอมรวมภาควิชาและธุรการ แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการชุดที่ 1 : การหลอมรวมภาควิชาและธุรการ (ระยะที่ 2) แทน ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ พงษ์สนิท  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการและเลขานุการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดแนวทางการหลอมรวมภาควิชาและธุรการภาควิชารวมทั้งแนวทางการบริหารงานภายหลังการหลอมรวม และนำเสนอต่อคณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 สิงหาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th