KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 312/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 247/2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 313/2552 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 173/2553 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

เนื่องจากหมดวาระการดำเนินการของคณะกรรมการดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)”

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานด้านวิชาการกับกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรปริญญาตรี และดำเนินงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาของทุกกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีทุกภาคการศึกษา
3. ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนำเสนอต่อคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา และแผนกำหนดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกปีการศึกษา
5. วางแผนและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. ดำเนินการและประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกด้าน
7. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี

สั่ง ณ วันที่ : 30 สิงหาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th