KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 392/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวัตถุประสงค์ : ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรนานาชาติ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 น้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดการประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
3 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
7 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
8 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
9 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
10 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th