KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 377/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL)วัตถุประสงค์ : ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย – แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL) Conference on Health Promotion) ในระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2554 โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมจาก Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น College of Nursing Science, Ewha Womans University ประเทศเกาหลี, คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ School of Nursing, School of Biomedical Science, and School of Pharmacy, University of New Castle ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  รองประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
6 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 กันยายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th