KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 313/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ ชั้น 1 อาคาร 4 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์และพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจนผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่ารวมทั้งเป็นกำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  คณะดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูจิบัตรบัตรเชิญและคำกล่าวคณบดี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ด
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
5 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำ CD
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการประพันธ์คำกลอน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดของขวัญ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
7 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
8 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
9 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
11 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
12 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
13 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
14 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
15 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
16 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
17 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
18 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
5 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
6 .  นางสาวพรรณ์นิภา สูงขาว  กรรมการ
7 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
8 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
9 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
10 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
12 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
13 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
5 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
6 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
7 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
10 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
11 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
12 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
13 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
14 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
15 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
16 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
17 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
4 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
12 .  นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์  กรรมการ
13 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  กรรมการ
14 .  นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
15 .  นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์  กรรมการ
16 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
17 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
18 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
19 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
20 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
21 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
22 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
23 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 สิงหาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th