KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่น"เทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี"วัตถุประสงค์ :กิจการลูกเสือชาวบ้านได้ก่อตั้งดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2514 ณ บ้านเหล่ากอหก ตำบลแสงภา กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับกิจการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในกฏ คำปฏิญาณ พระบรมราโชบาย ภารกิจของลูกเสือชาวบ้านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต เทศบาลนครเชียงใหม่ และชมรมลูกเสือชาวบ้านชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่น"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเิทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี "ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา11.00น เป็นต้นไป
เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่รับมอบหมาย เพื่อให้การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th