KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 405/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554 - 2556วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 427/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 - 2554 มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้ครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554 – 2556” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการกีฬาเทนนิส
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแบดมินตัน
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการกรีฑา
1 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเปตอง
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาตกปลา
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาโบว์ลิ่ง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแอโรบิก
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาวอลเลย์บอล
1 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬานันทนาการ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทเบิลเทนนิส
1 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  นางสาวพรรณ์นิภา สูงขาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายผู้ช่วยเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 ตุลาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th