KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 465/2554
เรื่อง กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 3)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอกำหนดวัน - เวลาสอบ สถานที่สอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 4) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 3)
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
8 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
13 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
15 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
19 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
27 .  รศ.มรรยาท ณ นคร  กรรมการ
28 .  รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
29 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
30 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
31 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
32 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
33 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
34 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
35 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
36 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
37 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
38 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
39 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
40 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
41 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
42 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
43 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th