KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 485/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด ประจำปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ : ตามที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด ประจำปีการศึกษา 2554” ประกอบด้วย

รายนาม :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด ประจำปีการศึกษา 2554
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
4 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
5 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
7 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
8 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
11 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  อนุกรรมการ
12 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
14 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
17 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
18 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
19 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
20 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
21 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  อนุกรรมการ
22 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
23 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
24 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
25 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
26 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
27 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
29 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
30 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
31 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
32 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
33 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อนุกรรมการ
34 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th