KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 484/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 427/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 - 2554 มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  อนุกรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  อนุกรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  อนุกรรมการ
5 .  นายปรีดา มณีวร  อนุกรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  อนุกรรมการ
2 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  อนุกรรมการ
3 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  อนุกรรมการ
4 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  อนุกรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  อนุกรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  อนุกรรมการ
7 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  อนุกรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  อนุกรรมการ
9 .  นายไพทูลย์ จันที  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  อนุกรรมการ
2 .  นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการ
2 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
3 .  นางปราณี จิตตาดู  อนุกรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
5 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  อนุกรรมการ
6 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  อนุกรรมการ
7 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  อนุกรรมการ
8 .  นางพิศมัย บุญยัง  อนุกรรมการ
9 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  อนุกรรมการ
10 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายแอโรบิค
1 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  อนุกรรมการ
2 .  นางยุพิน ตามูล  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  อนุกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  อนุกรรมการ
3 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  อนุกรรมการ
4 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  อนุกรรมการ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
1 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  อนุกรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
5 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  อนุกรรมการ
6 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th