KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 588/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดงานวันคริสต์มาสและงานวันขึ้นปีใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กจัดโครงการจัดงานวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ให้แก่เด็กที่มารับบริการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการจัดงานวันคริสต์มาสและงานวันขึ้นปีใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  ประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
2 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
2 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
3 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
4 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
2 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
2 .  นางสุมาลี รัตนะ  กรรมการ
3 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th