KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 483 /2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554“Save the World” วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 และจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554 “Save the World” ในวันที่ 2 และวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง เพื่อให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งมีการจัดเวทีนำเสนอโครงการพัฒนาสุขภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งให้เห็นถึงความงามของชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีความผูกพันร่วมกันและกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาและเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ ตลอดจนเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554 “Save the World” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการและตัดสินผลนิทรรศการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดการทำอาหาร
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสารและการประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
8 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th