KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 009 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555วัตถุประสงค์ :ตามที่กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จะจัดงานฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เด็กป่วยในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และจัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 13 มกราคม 2555 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางประไพ อินตา  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายหารายได้
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานก่อนจัดกิจกรรม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินภายหลังจัดกิจกรรม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดงบนเวทีร่วมกับฝ่ายการพยาบาลฯ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่โรงเรียนวัดสวนดอก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายบอร์ดนิทรรศการ การส่งเสริมพัฒนาการแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการประกวดวาดภาพ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานเรื่องของขวัญ อาหารว่าง หน่วยยานพาหนะ สถานที่ และอุปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 มกราคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th