KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 002/2555
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 206/2554 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 435/2554 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี และตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะพยาบาลศาสตร์ สามัญครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการนำสู่สากล และด้านธรรมาภิบาล นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  คณะทำงาน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  คณะทำงาน
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
7 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงาน
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
9 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
10 .  นางนงนุช ไชยยศ  คณะทำงานและเลขานุการ
11 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  คณะทำงาน
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  คณะทำงาน
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  คณะทำงาน
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงานและเลขานุการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  คณะทำงาน
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงาน
6 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  คณะทำงาน
7 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  คณะทำงาน
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  คณะทำงานและเลขานุการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
4 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  คณะทำงาน
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
8 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการนำสู่สากล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  คณะทำงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  คณะทำงาน
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
6 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  คณะทำงาน
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  คณะทำงาน
9 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  คณะทำงาน
10 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงาน
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  คณะทำงาน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  คณะทำงาน
5 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
7 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  คณะทำงาน
8 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  คณะทำงานและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 มกราคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th