KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 007 /2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์จะจัดโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ และห้องเรียน อาคารเรียนพยาบาล 2 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔6” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  รองประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
6 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
12 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
13 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
18 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  กรรมการ
19 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
20 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
25 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
26 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
27 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
28 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
30 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
31 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
32 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
33 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
34 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
35 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
36 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
37 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
38 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
39 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
40 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
41 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
42 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
43 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
5 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
6 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th