KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2234/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 เพื่อรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายต้อนรับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ดังนี้

รายนาม :
อนุกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
6 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
11 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายพิธิกการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ดังนี้ 1. เตรียมทูลเกล้ารฯ ถวายปริญญาบัตร
2.ฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
4.ทำหน้าที่ประสานงานและนัดหมายบัณฑิต
5.เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้เวียนตามอักษรคณะต่าง ๆ ตามลำดับของแต่ละปี
6.ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการอำนวยการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวัง
7. ตรวจคำปฏิญาณของบัณฑิต
8.จัดสมุดเยี่ยมสำหรับลงพระนามาภิไธย
9.จัดบัณฑตเพื่อรับและส่งเสด็จฯ
10.เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
11. ประสานงานกับฝ่ายต้อนรับในการรับและส่งเสด็จฯ
12. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th