KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 587 / 2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียนประเมินผล
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  อนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
3 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  อนุกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th