KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 490 / 2554
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและสถิติวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากร นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและสถิติ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


หน้าที่ :โดยให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลทางสถิติแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th