KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 480/ 2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริการวิชาการหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
6 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
7 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.กำหนดนโยบายและแผนงานการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
2.วางแผนการพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากรของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและบุคคลทั่วไป
3.ดำเนินงานด้านพัฒนาวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
4.ส่งเสริมการทำวิจัยและการนำผลงานวิจัยมาใช้
5.พิจารณาอนุมัติการทำวิจัยในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
6.พิจารณาอนุมัติการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
7.ร่วมประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กในแต่ละปีงบประมาณ
8.ประสานงาน กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
9.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 27 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th