KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 495/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (งานวัดแฟร์) ประจำปี 2554วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 2/2554- 2556 จะจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (งานวัดแฟร์) ประจำปี 2555” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  รองประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
6 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
7 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
8 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
9 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการ และการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
7 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
9 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
10 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
11 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
12 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
13 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
14 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
15 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
16 .  นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์  กรรมการ
17 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
18 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
19 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
20 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
21 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
22 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
23 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
24 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
7 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
8 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
9 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
7 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
8 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
9 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
10 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
11 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
12 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
13 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
14 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
15 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
9 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
11 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th