KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 052/2555
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงทางคลินิกวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้คัดเลือก นางสาวดวงเดือน บุดดา และนางสาวธีราวรรณ เรือนคำ มาเป็นครูคลินิกเพื่อมาช่วยสอนและนิเทศนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 นั้น

เพื่อให้การเตรียมครูคลินิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งให้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ เป็น ครูพี่เลี้ยง นางสาวดวงเดือน บุดดา
2. อาจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ เป็น ครูพี่เลี้ยง นางสาวธีราวรรณ เรือนคำ


รายนาม :
ครูพี่เลี้ยง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ครูพี่เลี้ยง
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  ครูพี่เลี้ยง
 


หน้าที่ :ขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นครูพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับครูคลินิก (Clinical instructor)
1. ให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่ครูคลินิกในด้านวิชาการ การเรียนการสอน และบทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ดี
2. พิจารณาแหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลร่วมกับหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และประสานงานกับครูพี่เลี้ยงทางคลินิก (Preceptor) เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการพยาบาลของครูคลินิก
3. ประสานงานกับครูพี่เลี้ยงทางคลินิก (Preceptor) ในการมอบหมายงานสอนทางคลินิกตามหน่วยฝึกปฏิบัติต่างๆ
4. มอบหมายงานครูคลินิกในการสังเกตการสอน (attend class) ในกระบวนวิชาทฤษฎีหรือปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอนหรือเอกสารประกอบการสอน (ถ้ามี)
6. สังเกตการสอนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน
7. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นครูพี่เลี้ยงทางคลินิก (Preceptor) สำหรับครูคลินิก
1. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับแหล่งฝึกปฏิบัติรวมทั้งการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในแหล่งฝึก
2. ประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่หรือบทบาทในการฝึกปฏิบัติและการนิเทศของครูคลินิก
3. สอน ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับในบทบาทของการเป็นครูคลินิกในแหล่งฝึกปฏิบัติ ทั้งในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ และบทบาทการเป็นอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติที่ดี
4. ประสานงานกับครูพี่เลี้ยง (Mentor) ในการมอบหมายงานสอนทางคลินิก
5. ประสานงานกับพยาบาลพี่เลี้ยงทางคลินิก (Preceptor) ในการประเมินการฝึกปฏิบัติของครูคลินิก
6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ขอบเขตหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)
1. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับแหล่งฝึกปฏิบัติรวมทั้งการฝึกปฎิบัติในแหล่งฝึก
2. สอน ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลย้อนกลับในบทบาทของพยาบาลในแหล่งฝึก
3. ประสานงานกับครูพี่เลี้ยงทางคลินิก/ (Preceptor) หรือครูพี่เลี้ยง (Mentor) ในการประเมินการฝึกปฏิบัติของครูคลินิก
ทั้งนี้ สามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง และให้นางสาวดวงเดือน บุดดา ช่วยงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และนางสาวธีราวรรณ เรือนคำ ช่วยงานกลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

สั่ง ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th