KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 472/2554
เรื่อง กำหนดวันสอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 4)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอกำหนดวัน - เวลาสอบ สถานที่สอบ และแต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 4) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
กรรมการคุมสอบ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
7 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
10 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
12 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
19 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
21 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
22 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
23 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
24 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
25 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
26 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
27 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
30 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
31 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th