KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 368/2554
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบด้วยข้อ 6 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.2552 ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการคุมสอบตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ปรากฏในตาราง

รายนาม :
กรรมการคุมสอบ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
5 .  นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์  กรรมการ
6 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
7 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2545 เรื่อง วิธีปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ : 8 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th