KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 107/2555
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมห้องสอบ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 034/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 078/2555 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

รายนาม :
ผู้ควบคุมห้องสอบ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ผู้ควบคุมห้องสอบ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
5 .  นางรัชชดา จงภักดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
6 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
7 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
8 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  ผู้ควบคุมห้องสอบ
9 .  นางสาววรรณพร นามคำ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
10 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
11 .  นางวินีรัตน์ สมโน  ผู้ควบคุมห้องสอบ
12 .  นางรัชนี ทีปกากร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
13 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  ผู้ควบคุมห้องสอบ
14 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นางสมพร ใจสูง  อนุกรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th