KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 197/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างอาจารย์พยาบาลจากบุคลากรระดับปริญญาตรี(ครูคลินิก)วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ได้รับทราบโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้าอาจารย์พยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการผลิตอาจารย์พยาบาลเพื่อแก้ไขบัญหาการขาดแคลนอาจารย์พยาบาลในอนาคต โดยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างอาจารย์พยาบาลจากบุคลากรระดับปริญญาตรี(ครูคลินิก) โดยกำหนดให้ทุน จำนวน 10 ทุน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2560 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  เลขานุการ
7 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างอาจารย์พยาบาลจากบุคลากรระดับปริญญาตรี(ครูคลินิก) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปี ตามโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้าอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th