KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 193/2555
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 14 (14.1) ดังนั้น เพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแนบท้ายคำสั่งนี้ สำหรับรายชื่อนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ที่ปรึกษา
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ที่ปรึกษา
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  ที่ปรึกษา
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  ที่ปรึกษา
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ที่ปรึกษา
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  ที่ปรึกษา
13 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  ที่ปรึกษา
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  ที่ปรึกษา
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  ที่ปรึกษา
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  ที่ปรึกษา
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  ที่ปรึกษา
18 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  ที่ปรึกษา
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  ที่ปรึกษา
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ที่ปรึกษา
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  ที่ปรึกษา
22 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 พฤษภาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th