KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสาขาต่างๆเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตวัตถุประสงค์ :เื่พื่ออนุวัติตามความในข้อ 5.7 แห่งประกาศสภาการพยาบาล เรื่องคณะกรรมการอำนวยการการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์และคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2547 และเพื่อให้การดำเนินการรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตราในข้อ 2.7 แห่งคำสั่งสภาการพยาบาลการพยาบาลที่ 28/2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1.ให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสาขาต่างๆเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้
2.ให้คณะอนุกรรมการ ตามข้อ 1 มีหน้าที่รับรองหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสาขาต่างๆ เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th