KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 106 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomesวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรื่อง หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ: การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก (Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes) ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
10 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
16 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
17 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
20 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
6 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
7 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
8 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
9 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
4 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
5 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
6 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
7 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการจัดนิทรรศการการศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
8 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายหารายได้และผู้สนับสนุน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย Cultural Show
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
7 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
8 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
9 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
10 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
11 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
12 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
13 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
14 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
15 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการโรงแรมกรรมการฝ่ายประสานงานห้องพัก และสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
4 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
4 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
5 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
8 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
10 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
11 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
7 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
8 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
9 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
12 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th