KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 238 /2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการศึกษา รวมถึงข้อมูลการให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ และตอบสนองการทำงานประจำวัน ในด้านของการบริหารจัดการข้อมูล และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (FON MIS) ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการใช้งานไปพร้อม ๆ กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS) ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในระบบทั้งสองนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
9 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
10 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
11 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
12 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
13 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
14 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
15 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
16 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
17 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
18 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
19 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
20 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดการข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสาน ควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารคณะ กรรมการที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ
1. ร่วมวิเคราะห์ระบบงานกับทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการบริหารจัดการข้อมูล
2. ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล หรือ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ (FON-MIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS)
3. ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ (FON-MIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS)
4. ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการข้อมูลของระบบสารสนเทศ ทั้งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์และในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ (FON-MIS) เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน กรรมการที่มาจากหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือต้องการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
2. ทำหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในทุกพันธกิจ ของคณะฯ
3. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ (FON-MIS)
4. ทำหน้าที่ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการจัดการข้อมูล และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการและทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
3. รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
4. ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน

สั่ง ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th