KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 235 /2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการศึกษา รวมถึงข้อมูลการให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ และตอบสนองการทำงานประจำวัน ในด้านของการบริหารจัดการข้อมูล และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการจัดทำเว็บไซต์ทั้งในส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาในส่วนของข้อมูลที่นำเสนอไม่ทันสมัย และได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานในด้านของการค้นหาข้อมูลว่าทำได้ค่อนข้างยากนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ที่ปรึกษา
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
7 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
8 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
9 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
10 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
11 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
12 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
14 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
15 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
16 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
17 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
18 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
19 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
20 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการจัดทำเว็บไซต์ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ประธานกรรมการ 1. เป็นผู้ประสาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานด้านการจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการจัดทำเว็บไซต์ต่อ คณบดี
หน้าที่กรรมการ
1. ทำหน้าที่ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
2. ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
3. ทำหน้าที่คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
4. ทำหน้าที่แปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วนของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการและทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
3. รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
4. ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน

สั่ง ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th