KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 260/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์/สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าร่วมการสมโภชเทียนพรรษา และถวายวัด ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2555 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
4 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
9 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  กรรมการ
10 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
11 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
12 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
13 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
14 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับเงินบริจาคทำบุญ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
5 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
3 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 กรกฏาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th