KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 166/2555
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีประจำหน่วยหน่วยเสนอชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 149 /2555 คณบดีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประจำหน่วยหน่วยเสนอชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 74 วรรค 6มาตรา 87 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้นและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประจำหน่วยเสนอชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานอนุกรรมการ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการ
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
1 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 พฤษภาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th