KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 158/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนาสปา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manger) และโครงการอบรมผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Therapist) เพื่อพัฒนาบุคลากรในธุรกิสปาเพื่อสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 และระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 10 สิงหาคม 2555 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
7 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
8 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
11 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
14 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
15 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
1 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 เมษายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th