KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 283/ 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 106/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรื่อง หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ: การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก (Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes) ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes” เพิ่มเติม ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
3 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
4 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
5 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
7 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
8 .  นางสาวธีราวรรณ เรือนคำ  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนำเสนอด้วยโปสเตอร์
1 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
2 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
3 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
5 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
6 .  นางสาวธีราวรรณ เรือนคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำข่าวสารประจำวัน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนำเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 กรกฏาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th