KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 156 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมร่วมกับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวัตถุประสงค์ :ตามที่กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้ขออนุมัติจัดประชุมร่วมกับบุคลากรพยาบาลในระดับหัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หัวหน้าตึก และพยาบาลอาวุโส ในวันที่ 30 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมร่วมกับบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 เมษายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th