KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 142 /2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 203/2554 คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 74 วรรค 6 มาตรา 87 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.กำกับดูแลผู้เช่าร้าน ในส่วนพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สถานที่ จัดจำหน่ายอาหารและการให้บริการ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2535 และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนำที่ดินและพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปให้หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ตามประกาศ วันที่ 19 เมษายน 2554 โดยเคร่งครัด
2.พิจารณาคำขอของผู้ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าและบริการในส่วนพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์
3.พิจารณาการเสนอขอ และ/หรือ ยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่ในส่วนพื้นที่ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลและสนับสนุนพัฒนาการบริการของร้านอาหารและ ร้านบริการ ในส่วนของพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 เมษายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th