KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 137 /2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555วัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2555 เรื่อง พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร ในระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบถึง ผลการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายงาน และเกิดความรักและสามัคคีในองค์กร นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555”

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนเอกสารและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
3 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
5 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
7 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
8 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
9 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
10 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
11 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 เมษายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th