KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 443 /2555
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแทนวัตถุประสงค์ : ตามที่ รองศาสตราจารย์นิตยา ไทยาภิรมย์ อาจารย์จันทร์ฉาย หวันแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ จันทร์มหเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา และรองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ได้เกษียณอายุราชการ และได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 – 2553 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแทน ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
รายชื่ออาจารย์แต่งตั้งแทนอาจารย์จันทร์ฉาย หวันแก้ว
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  ที่ปรึกษา
 
รายชื่ออาจารย์แต่งตั้งแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ที่ปรึกษา
 
รายชื่ออาจารย์แต่งตั้งแทนรองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ที่ปรึกษา
 
รายชื่ออาจารย์แต่งตั้งแทนรองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  ที่ปรึกษา
 
รายชื่ออาจารย์แต่งตั้งแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
รายชื่ออาจารย์แต่งตั้งแทนรองศาสตราจารย์นิตยา ไทยาภิรมย์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th