KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 469/2555
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ (FON-MIS) จะดำเนินการควบคู่ไปกับระบบสารสนเทศเพื่อจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS) และได้มีคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 238/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
9 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
10 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
12 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
15 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
16 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
17 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
18 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
19 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
20 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
21 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
22 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th