KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 006/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 002/2555 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง /ระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายในของคณะฯ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานคณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานคณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานคณะทำงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  คณะทำงาน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  คณะทำงาน
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงาน
7 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  คณะทำงาน
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
9 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
11 .  นางนงนุช ไชยยศ  คณะทำงานและเลขานุการ
12 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานคณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานคณะทำงาน
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
4 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  คณะทำงาน
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  คณะทำงานและเลขานุการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานคณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  รองประธานคณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  รองประธานคณะทำงาน
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  คณะทำงาน
6 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  คณะทำงาน
7 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  คณะทำงาน
8 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  คณะทำงาน
9 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
10 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  คณะทำงานและเลขานุการ
11 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานคณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  รองประธานคณะทำงาน
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
4 .  นายอภิชน สมมิตร  คณะทำงาน
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  คณะทำงาน
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
7 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  คณะทำงาน
8 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  คณะทำงานและเลขานุการ
9 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการนำสู่สากล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ประธานคณะทำงาน
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  คณะทำงาน
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  คณะทำงาน
6 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  คณะทำงานและเลขานุการ
7 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานคณะทำงาน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานคณะทำงาน
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานคณะทำงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  รองประธานคณะทำงาน
5 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
6 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
9 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  คณะทำงาน
10 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  คณะทำงานและเลขานุการ
11 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานคณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  คณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  คณะทำงาน
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  คณะทำงาน
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  คณะทำงานและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 4 มกราคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th